6 ระบบดับเพลิงในอาคารและอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารเรือน​

6 ระบบดับเพลิงในอาคารและอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารเรือน​

ระบบดับเพลิงเป็นหนึ่งในลักษณะพื้นฐานของอาคารที่สามารถช่วยควบคุมความเสียหายในกรณีที่เกิดอัคคีภัยได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม